• UTÁNPÓTLÁS AKADÉMIA KISTEXT SE.

 • - 1929 -

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

 

 

Hatályos 2018. május 25. napjától

Tartalom

 1. Adatkezelő adatai 1
 2. Fogalom-meghatározások 1

III.          Szabályzat célja és hatálya                                                                                                                             1

 1. Utánpótlás Akadémia KISTEXT által végzett adatkezelések 3

IV/A. Ügyfelekkel kapcsolatban végzett adatkezelés                                                                                     3

IV/B. A munkaerő-felvétel során végzett adatkezelés                                                                                   6

IV/C. Az Utánpótlás Akadémia KISTEXT  vezető tisztségviselői, munkavállalói és az Utánpótlás Akadémia KISTEXT-el foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személyek adatainak kezelése        7

IV/D. Online felülettel kapcsolatos adatkezelés                                                                                             10

 1. A személyes adatok jogosultjának jogai 11

V/A. Helyesbítéshez való jog                                                                                                                                     12

V/B. Elfeledtetéshez való jog                                                                                                                                     12

V/C. Adatkezelés korlátozásához való jog                                                                                                         12

V/D. Adathordozhatósághoz való jog                                                                                                                 13

V/E. Tiltakozáshoz való jog                                                                                                                                         14

 1. Adatbiztonság és az adatok tárolásának rendje 14

VII.        Adatok továbbításának rendje                                                                                                                   15

VIII.       Adatvédelmi incidens esetén követendő protokoll                                                                       16

 1. Jogorvoslat 18
 2. Záró rendelkezések 19
 3. számú melléklet – Adatkezelési Tájékoztató (Ügyfél) 20
 4. számú melléklet – Helyesbítés iránti kérelem 22
 5. számú melléklet – Törlési kérelem 23
 6. számú melléklet – Adatkezelés korlátozására vonatkozó kérelem 24
 7. számú melléklet – Adathordozásra vonatkozó kérelem 25
 8. számú melléklet – Tiltakozás 26

 

 

 

,,A Utánpótlás Akadémia KISTEXT elnöksége

 

az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló – és 2018. május 25. napjától alkalmazandó – (EU) 2016/679 rendeletének (a továbbiakban: GDPR), a GDPR által nem szabályozott körben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban: Infotörvény), valamint a KISTEXT Utánpótlás Akadémiával kapcsolatba kerülő ügyfelek, illetve munkavállalóink, továbbá egyéb személyek személyes adatainak fokozott védelme, illetve ezen személyes adatok jogszerű, tisztességes és átlátható kezelése, valamint felhasználása módjának meghatározása céljából a változó jogszabályi környezethez alkalmazkodás, és az Utánpótlás Akadémia KISTEXT adatvédelem iránti elkötelezettsége, ezzel együtt ügyfeleink és üzleti partnereink irányába fennálló bizalom fenntartása érdekében

 AZ ALÁBBI SZABÁLYZATOT ALKOTJA:

 

I.              Adatkezelő adatai

Adatkezelő neve: Utánpótlás Akadémia KISTEXT

Adatkezelő székhelye: 1191 Budapest, Eötvös utca 2 3/9

Adatkezelő adószáma: 18655636-1-13

Adatkezelő telefonszáma: +36 70 6760051

Adatkezelő elektronikus elérhetősége: uasz.se@gmail.com

II.            Fogalom-meghatározások

A jelen Szabályzat alkalmazásában:

 1. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományban automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet (pl. gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, lekérdezés, felhasználás, továbbítás, törlés), amelyet az Utánpótlás Akadémia KISTEXT tevékenysége keretében végez;
 2. „adatkezelő”: a GDPR 4. cikk 7. pontjában meghatározott körben az Utánpótlás Akadémia KISTEXT;
 3. „adatvédelmi incidens”: a GDPR 4. cikk 12. pontjában meghatározott körülmény;
 4. „Hatóság”: a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság;
 5. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ, amelynek eredményeként a természetes személy közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, így név, személyazonosításra alkalmas igazolvány adatai, helyadatok alapján egyedileg azonosítható;
 6. „ügyfél”: az Utánpótlás Akadémia KISTEXT a tevékenysége keretében végzett tevékenységére vonatkozóan kötelmi jogviszonyt létesítő természetes személy, így különösen a sportoló;

III.           Szabályzat célja és hatálya

 1. A jelen Szabályzat célja, hogy az Utánpótlás Akadémia KISTEXT valamennyi vezető tisztségviselője, illetve munkavállalója, illetve az Utánpótlás Akadémia KISTEXT foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személy, az Utánpótlás Akadémia KISTEXT-el kapcsolatban álló ügyfelek tevékenysége során megtartsa az adatvédelemre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseket. Az Utánpótlás Akadémia KISTEXT vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint az Utánpótlás Akadémia KISTEXT foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személyek, az Utánpótlás Akadémia KISTEXT-el kapcsolatban álló ügyfelek az Utánpótlás Akadémia KISTEXT-el kapcsolatba kerülő természetes személy ügyfelek és egyéb természetes személyek személyes adatainak kezelése alkalmával kötelesek a GDPR, az Infótörvény, valamint a jelen Szabályzat rendelkezéseinek mindenek felett álló megtartására.

 

 1. Az Utánpótlás Akadémia KISTEXT a személyes adatok kezelése során köteles megtartani az adatkezelésre vonatkozó jogszabályokban meghatározott alábbi elveket (GDPR 5. cikk (1) bekezdés):
 • jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság;
 • célhoz kötöttség;
 • adattakarékosság;
 • pontosság;
 • korlátozott tárolhatóság;
 • integritás és bizalmas jelleg;
 • elszámoltathatóság.

 

 1. Az Utánpótlás Akadémia KISTEXT a beépített és alapértelmezett adatvédelem kívánalmainak megfelelően valamennyi adatkezelési tevékenysége során az adatvédelem elveit, illetve az adatvédelemre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályi követelményeket megtartva jár el az elszámoltathatóság és a személyes adatok jogosultjai jogainak és szabadságának védelme érdekében.

IV.           Utánpótlás Akadémia KISTEXT által végzett adatkezelések

 1. Az Utánpótlás Akadémia KISTEXT által végzett valamennyi adatkezelés adatvédelem hatálya alá tartozik. Az Utánpótlás Akadémia KISTEXT személyes adatok vonatkozásában adatkezelésre csak akkor jogosult, ha arra jogcímmel rendelkezik.

 

 1. Az Utánpótlás Akadémia KISTEXT személyes adatokon végzett adatkezelést, személyes adatok megismerését, gyűjtését vagy felhasználását csak abban az esetben jogosult végezni (akkor rendelkezik jogcímmel),
 • ha ahhoz a személyes adat jogosultja kifejezett hozzájárulását adta a személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő megismeréséhez és kezeléséhez;
 • amennyiben az adatkezelés az Utánpótlás Akadémia KISTEXT-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
 • az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a személyes adatok jogosultja az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően a személyes adatok jogosultjának kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
 • amennyiben az adatkezelés a személyes adat jogosultjának vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekének védelme miatt szükséges, illetve az Utánpótlás Akadémia KISTEXT (vagy egy harmadik fél) jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az Utánpótlás Akadémia KISTEXT–el szemben elsőbbséget élveznek a személyes adat jogosultjának olyan érdekei és alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé.

 

 1. Az Utánpótlás Akadémia KISTEXT adatkezelési tevékenysége során adatfeldolgozót igénybe vehet.

 

 

IV/A. Ügyfelekkel kapcsolatban végzett adatkezelés

 1. A jelen alfejezet szerinti adatkezelés célja:
  1. az Utánpótlás Akadémia KISTEXT és a személyes adat jogosultja közötti, az Utánpótlás Akadémia KISTEXT tevékenységével összefüggésben kötelmi jogviszony (pl. megbízási szerződés, adásvételi szerződés) létrehozása, fenntartása, e kötelmi jogviszonyból eredő jogok gyakorlása (pl. ellenérték követelése) és kötelezettségek teljesítése (pl. szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítése);
  2. az Utánpótlás Akadémia KISTEXT-el kapcsolatba kerülő ügyfelekkel kapcsolatos jogos érdekének érvényesítése és védelme; továbbá
  3. az Utánpótlás Akadémia KISTEXT a kötelmi jogviszonnyal kapcsolatban – esetlegesen – terhelő jogi kötelezettség teljesítése.

 

 1. A jelen alfejezet szerinti adatkezelés időtartama: a személyes adat jogosultja részéről megadott hozzájárulás megadásától kezdődően a kötelmi jogviszony megszűnését követő 5 év. Minden olyan hozzájárulás alapján kezelt személyes adat esetén, amelyik a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 56-57. § rendelkezéseinek hatálya alá tartozik, az adatkezelés időtartama: a kötelmi jogviszony megszűnését követő 8 év.

 

 1. A jelen alfejezet szerinti adatkezelés módja: papír alapú vagy elektronikus nyilvántartás vezetése, illetve személyes adatokon végzett papír alapú vagy elektronikus művelet.

 

 1. A jelen alfejezet szerinti adatkezelés csak abban az esetben jogszerű, ha ahhoz az Utánpótlás Akadémia KISTEXT megfelelő jogcímmel rendelkezik. Amennyiben ez a jogcím a hozzájáruláson alapuló adatkezelés (11. a) pont), úgy az adatkezelés jogszerűségének feltétele, hogy az Utánpótlás Akadémia KISTEXT a jelen alfejezetben meghatározott rendelkezések figyelembevételével jár el. Az ügyfél a hozzájáruló nyilatkozat megtételével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Utánpótlás Akadémia KISTEXT az ügyfél – a jogviszony létesítéséhez szükséges és elengedhetetlen – személyes adatait tartalmazó okmányról, illetve egyéb iratról fénymásolatot vagy elektronikus másolatot készítsen, és a személyes adatok megőrzését e másolat megőrzésén keresztül teljesítse. Az Utánpótlás Akadémia KISTEXT az így készült másolatot az ügyfélre vonatkozó egyéb iratokkal együtt olyan helyen köteles megőrizni, ahol azokhoz illetéktelen személy nem férhet hozzá.

 

 1. Az Utánpótlás Akadémia KISTEXT az ügyfél – hozzájáruláson alapuló adatkezelés keretében – alábbi adatainak megismerésére és kezelésére jogosult:
 • a természetes személy személyazonosító adatait, így a személyes adat jogosultja személyazonosító igazolványának, lakcímet igazoló hatósági igazolványának, adóazonosító jelet igazoló hatósági igazolványának adattartalmát;
 • a szerződéses jogviszony jellegétől függően a személyes adat jogosultjának bankszámlaszáma, illetve bankszámláját vezető pénzintézet neve, amennyiben azt a szerződés tartalmazza;
 • személyes adat jogosultjának elérhetősége (telefonszáma, email címe);
 • jogi személy fél esetén a jogi személy képviseletére jogosult természetes személy családi és utóneve; tisztsége; születési helye és ideje; anyja születési családi és utóneve; állandó lakcíme, ennek hiányában tartózkodási címe.

 

 1. A hozzájáruláson alapuló adatkezelés során a személyes adat jogosultját (ügyfelet) az Utánpótlás Akadémia KISTEXT a személyes adat jogosultjával létrehozandó kötelmi jogviszony létesítését megelőzően – az ügyféllel való első kapcsolatfelvétellel egyidőben – köteles tájékoztatni
 • az Utánpótlás Akadémia KISTEXT, illetve az Utánpótlás Akadémia KISTEXT képviselőjének nevéről, elérhetőségéről;
 • arról, hogy a kötelmi jogviszony csak abban az esetben jöhet létre, ha az ahhoz szükséges személyes adatainak az Utánpótlás Akadémia KISTEXT általi ismeréséhez és kezeléséhez hozzájárul, illetve e hozzájárulás vissza vonhatóságáról;
 • az adatkezelés pontos céljáról, jogalapjáról, konkrét terjedelméről;
 • a személyes adatok címzettjeiről, illetve kategóriáiról;
 • a személyes adat tárolásának tervezett idejéről;
 • a személyes adat jogosultját megillető jogokról;
 • a Hatóságnak címzett panasz, vagy bírósági jogorvoslat előterjesztésének lehetőségéről.

A tájékoztatást az Utánpótlás Akadémia KISTEXT az 1. sz. melléklet felhasználásával és a személyes adat jogosultjának történő megküldésével, illetve részére történő hozzáférhetővé tétellel köteles teljesíteni.

 

 1. Az Utánpótlás Akadémia KISTEXT a tájékoztatást tömören és közérthetően köteles megadni az ügyfélnek. A tájékoztatás megadása mellett az Utánpótlás Akadémia KISTEXT köteles a jelen Szabályzatot az ügyfél részére hozzáférhetővé tenni, kérésére elektronikus formában ügyfél elektronikus kézbesítési címére megküldeni.

 

 1. A személyes adat jogosultja a tájékoztatást követően önként jogosult eldönteni, hogy az Utánpótlás Akadémia KISTEXT-el kíván-e kötelmi jogviszonyt létrehozni. Az ügyfél hozzájárulása akkor jogszerű, ha az
 2. önkéntes;
 3. konkrét adatkezelésre (meghatározott – egy vagy több – kötelmi jogviszonnyal kapcsolatban) vonatkozik;
 4. megfelelő tájékoztatáson alapul; és
 5. egyértelmű akaratnyilatkozat.

 

 1. A személyes adat jogosultjának hozzájárulásán alapuló adatkezelés feltétele, hogy a személyes adat jogosultja a személyes adatok kezeléséhez az Utánpótlás Akadémia KISTEXT-el létrejövő jogviszonyát megelőzően az Utánpótlás Akadémia KISTEXT adatkezelési tájékoztatóját, az Utánpótlás Akadémia KISTEXT adat kezelésének célját, illetve az adatkezelés tényét, valamint a megismerni és kezelni kívánt adatok körét elismerje és az adatkezeléshez hozzájáruljon az Utánpótlás Akadémia KISTEXT számára a jelen Szabályzat 2. sz. melléklet tartalmával megegyező nyilatkozat aláírásával.

 

 1. Az Utánpótlás Akadémia KISTEXT szerződéses kapcsolat esetén jogosult az ügyfél mint személyes adatok jogosultja hozzájáruló nyilatkozatát az Utánpótlás Akadémia KISTEXT és az ügyfél között kötendő szerződés rendelkezései között megfogalmazni. Az ilyen rendelkezést tartalmazó szerződés aláírásával az ügyfél egyben személyes adatai Utánpótlás Akadémia KISTEXT általi megismerésére és kezelése vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatát is megteszi.

 

 1. Az ügyfél hozzájáruló nyilatkozatában köteles megjegyezni, hogy a hozzájáruláson alapuló adatkezelés mellett kifejezetten megértette az Utánpótlás Akadémia KISTEXT arra vonatkozó tájékoztatását, hogy adatkezelésre az Utánpótlás Akadémia KISTEXT az ügyféllel kapcsolatban egyéb jogcímen is jogosult lehet.

 

 1. Amennyiben a személyes adatok jogosultja a személyes adatai kezeléséhez nem járul hozzá, vagy megtagadja az ügyféli hozzájáruló nyilatkozat aláírását, úgy az Utánpótlás Akadémia KISTEXT adatkezelési jogviszonyt az érintett természetes személlyel nem létesíthet. A személyes adat jogosultja hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonásával az Utánpótlás Akadémia KISTEXT köteles a személyes adatkezeléshez mint előfeltételhez kapcsolódó kötelmi jogviszony megszüntetésére.

 

 1. Az Utánpótlás Akadémia KISTEXT köteles minden nyilvántartásából törölni azt a személyes adatot, amelynek jogosultjával kötelmi jogviszonya bármely okból megszűnt, kivéve, amennyiben a személyes adatok további kezeléséhez a jogosult hozzájárult vagy amennyiben a személyes adatok megőrzését az Utánpótlás Akadémia KISTEXT számára jogszabály (pl. adójogi jogviszony) írja elő.

 

IV/B. A munkaerő-felvétel során végzett adatkezelés

 1. Az Utánpótlás Akadémia KISTEXT munkaerő-felvétel során jogosult megismerni az Utánpótlás Akadémia KISTEXT által meghirdetett pozícióra jelentkező természetes személy pályázati anyagában megadott személyes adatait, amelyet közvetlenül vagy közvetve juttat el az Utánpótlás Akadémia KISTEXT-hez. A jelentkező köteles erre vonatkozó hozzájárulását a jelen Szabályzat 4. sz. melléklet tartalmával megegyező nyilatkozat útján megtenni. A jelentkező hozzájárulása akkor tekinthető jogszerűnek, ha
 2. az önkéntes;
 3. pályázatának elbírálására vonatkozik;
 4. megfelelő tájékoztatáson alapul;
 5. egyértelmű akaratnyilatkozat.

Az Utánpótlás Akadémia KISTEXT a munkaerő-felvételre jelentkező által tett hozzájárulási nyilatkozatot minden esetben jogszerűnek tekinti. A hozzájárulási nyilatkozat esetleges jogellenességét az érintett bizonyítja.

 

 1. Az Utánpótlás Akadémia KISTEXT a munkaerő-felvétel céljából közzétett hirdetésben jogosult megjelölni, hogy a meghirdetett pozícióra jelentkező személy a jelentkezés tényével tudomásul veszi azt, hogy a pályázati anyagában megjelölt személyes adatai vonatkozásában az Utánpótlás Akadémia KISTEXT adatkezelést hajt végre, illetve hogy a pályázati anyagai megküldésével az érintett kifejezetten hozzájárul e személyes adatai Utánpótlás Akadémia KISTEXT általi megismeréséhez és kezeléséhez. Az Utánpótlás Akadémia KISTEXT a jelentkező által megküldött pályázati anyag Utánpótlás Akadémia KISTEXT-hez történő beérkezését követően köteles tájékoztatni a jelentkezőt az Utánpótlás Akadémia KISTEXT jelentkezővel kapcsolatos adatkezeléséről (a jelen Szabályzat 3. sz. mellékletét képező tájékoztatás révén), és – amennyiben hozzájáruló nyilatkozatot még nem tett – arról, hogy hozzájáruló nyilatkozatát milyen formában teheti meg. A hozzájáruló nyilatkozat megtételét megelőzően az Utánpótlás Akadémia KISTEXT a pályázati anyagban megjelölt személyes adatok megismerésére nem jogosult. Az Utánpótlás Akadémia KISTEXT a kapcsolatfelvételt célzó email üzenetében köteles felhívni az érintett figyelmét arra, hogy a megküldött pályázati anyagában megjelölt személyes adatai vonatkozásában az Utánpótlás Akadémia KISTEXT adatkezelést hajt végre, illetve hogy az e-mailre adott – ilyen tartalmú – válaszával vagy olvasási visszaigazolásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Utánpótlás Akadémia KISTEXT e személyes adatait megismerje és kezelje.

 

 1. Az Utánpótlás Akadémia KISTEXT a jelentkező pályázati anyagában meghatározott személyes adatokat kizárólag a munkaerő-felvétel céljából, a jelentkező alkalmasságának megállapítása érdekében ismerheti meg és kezelheti. Amennyiben az adott jelentkező vonatkozásában a munkaerő-felvétel sikertelen vagy az Utánpótlás Akadémia KISTEXT által tett ajánlatot a jelentkező elutasítja, úgy az Utánpótlás Akadémia KISTEXT – a hozzájárulási nyilatkozatot és annak adattartalmát leszámítva – a jelentkező valamennyi általa kezelt személyes adatát késedelem nélkül törölni köteles és erről előzetesen köteles tájékoztatni a jelentkezőt. Ilyen esetben az Utánpótlás Akadémia KISTEXT a hozzájárulási nyilatkozatot jogos érdekének védelme és érvényesítése érdekében az általános elévülési idő leteltéig megőrzi. Amennyiben a munkaerő-felvétel sikeres, úgy a jelentkező által megadott azon adatok, amelyeket a munkáltató jogcím birtokában kezelhet, a munkavállalóról kezelt személyes adatok részét képezik azzal, hogy annak kezeléséhez a leendő munkavállaló – a munkaszerződés aláírását megelőzően – köteles hozzájárulni.

 

 1. Az Utánpótlás Akadémia KISTEXT a jelentkezőről – a pályázati anyagában megadott személyes adatokon túl – egyéb forrásból személyes adatot nem szerezhet be és nem teheti a munkaerő-felvétel alkalmával szűrési feltételek részévé, kivéve, amennyiben az Utánpótlás Akadémia KISTEXT jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges körben a jelentkező közösségi média profiljának vizsgálata során olyan adat válik az Utánpótlás Akadémia KISTEXT számára hozzáférhetővé, amely a jelentkező pályázati anyagából hiányzik és az adott munkakör betöltése szempontjából releváns.

 

IV/C. Az Utánpótlás Akadémia KISTEXT vezető tisztségviselői, munkavállalói és az Utánpótlás Akadémia KISTEXT  foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személyek adatainak kezelése

 1. Az Utánpótlás Akadémia KISTEXT jogosult kezelni az Utánpótlás Akadémia KISTEXT vezető tisztségviselőinek, munkavállalóinak, valamint az Utánpótlás Akadémia KISTEXT-el foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban álló egyéb személyek személyes adatait amennyiben
  1. az adott személyes adat kezeléséhez a személyes adat jogosultja hozzájárult (pl. munkaerő-felvétel során megadott adatok további kezeléséhez való hozzájárulás, munkavállaló bankszámlaszáma a munkabér utalása céljából, végzettséget igazoló bizonyítvány másolata);
  2. az szerződés teljesítéséhez szükséges (pl. nyilvántartások vezetése);
  3. az jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében szükséges (pl. adózási kötelezettség teljesítése);
  4. az Utánpótlás Akadémia KISTEXT (vagy a munkavállaló) jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

 

 1. A jelen alfejezet szerinti adatkezelés célja: az Utánpótlás Akadémia KISTEXT vezető tisztségviselői feladatok ellátására irányuló jogviszony, munkaviszony vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony létrehozása, fenntartása, e jogviszonyból eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek (pl. adóelőleg megfizetése) teljesítése, jogviszony megszüntetése.

 

 1. A jelen alfejezet szerinti adatkezelés időtartama:
 2. jogszabályi kötelezettségként meghatározott adatkezelés esetén a vonatkozó jogszabályban meghatározott időtartam;
 3. a személyes adat jogosultja részéről megadott hozzájárulást tartalmazó nyilatkozat aláírásától kezdődően a jogviszony megszűnését követő 5 évig;
 4. minden olyan hozzájárulás alapján kezelt személyes adat esetén, amelyik a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 56-57. § rendelkezéseinek hatálya alá tartozik, az adatkezelés időtartama: a kötelmi jogviszony megszűnését követő 8 évig.

 

 1. A jelen alfejezet szerinti adatkezelés módja: papír alapú vagy elektronikus nyilvántartás vezetése, illetve személyes adatokon végzett papír alapú vagy elektronikus művelet. Az érintett a hozzájáruló nyilatkozat megtételével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Utánpótlás Akadémia KISTEXT az érintett – vezető tisztségviselő jogviszony, munkaviszony vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony létesítéséhez, illetve fenntartásához, megszüntetéséhez szükséges és elengedhetetlen – személyes adatait tartalmazó okmányról, illetve egyéb iratról fénymásolatot vagy elektronikus másolatot készítsen, és a személyes adatok megőrzését e másolat megértésén keresztül teljesítse. Az Utánpótlás Akadémia KISTEXT az így készült másolatot az érintettre vonatkozó egyéb iratokkal együtt olyan helyen köteles megőrizni, ahol azokhoz illetéktelen személy nem férhet hozzá.

 

 1. A jelen alfejezet szerinti adatkezeléssel érintett személyes adatok köre:
 2. az érintett családi és utóneve, születési családi és utóneve, születési helye és ideje, anyja születési családi és utóneve, lakcíme, illetve ennek hiányában tartózkodási címe, személyazonosító száma, személyazonosító igazolvány száma, adóazonosító jele, továbbá mindazon adatok, amelyeket – az érintett hozzájárulását nem igénylő módon jogszabályi kötelezettség teljesítéseként – a munkáltató Utánpótlás Akadémia KISTEXT megismerni és kezelni köteles, így különösen, de nem kizárólagosan a vezető tisztségviselő(k), munkavállalók vagy foglalkoztatottak személyi nyilvántartása, munkaidő nyilvántartása, szabadság nyilvántartása, bérnyilvántartás, utazási költségtérítés nyilvántartás, munkavédelmi oktatás nyilvántartás, egészségügyi alkalmassági nyilvántartás részét képező személyes adatok;
 3. az érintett bankszámlájának száma, illetve a bankszámlát vezető pénzintézet neve, amennyiben a személyes adat jogosultja a munkabérét (egyéb ellenszolgáltatást) átutalás útján kéri megfizetni, a végzettséget igazoló bizonyítvány másolata és a vonatkozó személyes adat megismeréséhez kifejezett hozzájárulását adta;
 4. amely egyébként a szerződés teljesítéséhez vagy az Utánpótlás Akadémia KISTEXT (illetve a foglalkoztatott) jogos érdekében (pl. tulajdonvédelem, kárfelelősség) érvényesítéséhez szükséges.

 

 1. Az Utánpótlás Akadémia KISTEXT vezetői tisztségviselői jogviszonyban, munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban álló egyéb természetes személyek kötelesek az Utánpótlás Akadémia KISTEXT által – e jogviszony létesítéséhez, fenntartásához, megszüntetéséhez feltétlenül szükséges – személyes adataik kezeléséhez e jogviszony létrejöttét megelőzően hozzájárulni a jelen Szabályzat 6. sz. mellékletét képező nyilatkozat aláírásával.

 

Az Utánpótlás Akadémia KISTEXT a 6. sz. mellékletben foglalt hozzájáruló nyilatkozat aláírását megelőzően köteles a személyes adat jogosultját tájékoztatni

 • az Utánpótlás Akadémia KISTEXT, illetve az Utánpótlás Akadémia KISTEXT képviselőjének nevéről, elérhetőségéről;
 • arról, hogy a vezető tisztségviselői jogviszony, munkaviszony vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony csak abban az esetben jöhet létre, ha az ahhoz szükséges személyes adatainak Utánpótlás Akadémia KISTEXT általi elismeréshez és kezeléséhez hozzájárul;
 • az adatkezelés pontos céljáról, jogalapjáról, konkrét terjedelméről;
 • a személyes adatok címzettjeiről, illetve kategóriáiról;
 • a személyes adat tárolásának tervezett idejéről;
 • a személyes adat jogosultját megillető jogokról;
 • a Hatóságnak címzett panasz, vagy bírósági jogorvoslat előterjesztésének lehetőségéről.

Az Utánpótlás Akadémia KISTEXT a tájékoztatást az 5. sz. melléklet megfelelő alkalmazásával köteles teljesíteni.

 

 1. Az Utánpótlás Akadémia KISTEXT a tájékoztatást tömören és közérthetően köteles megadni. A tájékoztatás megadása mellett az Utánpótlás Akadémia KISTEXT köteles a jelen Szabályzatot az vezető tisztségviselő, munkavállaló, Utánpótlás Akadémia KISTEXT foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személy részére mindenkor hozzáférhetővé tenni, kérésére elektronikus formában a személyes adat jogosulja elektronikus kézbesítési címére megküldeni.

 

 1. A személyes adat jogosultja a tájékoztatást követően önként jogosult eldönteni, hogy az Utánpótlás Akadémia KISTEXT kíván-e vezető tisztségviselői jogviszonyt, munkaviszonyt vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyt létrehozni. A személyes adat jogosultjának hozzájárulása akkor jogszerű, ha az
 2. önkéntes;
 3. a vezető tisztségviselői jogviszony, munkaviszony vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony létesítésére, fenntartására, e jogviszonyból eredő jogok gyakorlására és kötelezettségek teljesítésére, jogviszony megszüntetésére vonatkozik.
 4. megfelelő tájékoztatáson alapul; és
 5. egyértelmű akaratnyilatkozat.

 

 1. Az Utánpótlás Akadémia KISTEXT köteles minden nyilvántartásából törölni azt a személyes adatot, amelynek jogosultjával szemben a vezető tisztségviselői jogviszony, munkaviszony vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony bármely okból megszűnt, és az adatkezelés határideje letelt, kivéve, amennyiben a személyes adatok további kezeléséhez a jogosult hozzájárult, vagy a személyes adatok megőrzését az Utánpótlás Akadémia KISTEXT számára jogszabály (pl. adójogi jogviszony) írja elő, továbbá amennyiben annak kezelésére az Utánpótlás Akadémia KISTEXT jogos érdekének érvényesítése érdekében szükség van. Amennyiben a vezető tisztségviselő, munkavállaló vagy foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személy foglalkoztatásra irányuló szerződése versenytilalmi klauzulát tartalmazott, úgy e jogviszony megszűnését követően – a versenytilalmi klauzulában meghatározott időtartamra – az Utánpótlás Akadémia KISTEXT jogosult követni a személyes adat jogosultjának közösségi médiafelületét (így különösen Linkedin profilját) annak megállapítása érdekében, hogy a klauzulában meghatározott követelményeket az érintett megtartja-e. Amennyiben az érintett versenytilalmi kötelezettségeinek nem tesz eleget, az Utánpótlás Akadémia KISTEXT az e pontban meghatározott módon erre vonatkozóan megismert adatok felhasználására jogos érdekében érvényesítése céljából jogosult. Az adatok ilyen felhasználásához az érintett a jelen Szabályzat megismerésével és a 35. pontban megtett nyilatkozatával kifejezetten hozzájárul.

 

 1. Az Utánpótlás Akadémia KISTEXT – az előző pontban meghatározottakon kívül – nem jogosult a vezető tisztségviselő, munkavállaló, vagy az Utánpótlás Akadémia KISTEXT foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személy közösségi média felületeinek ellenőrzésére, illetve ilyen úton az érintettről adatok gyűjtésére. Az Utánpótlás Akadémia KISTEXT az érintett kizárólagos kezelésében lévő, magán célból használt közösségi média felületének Utánpótlás Akadémia KISTEXT érdekében történő felhasználását nem teheti kötelezővé (pl. ügyfélkör bővítése ismerősök útján).

 

 1. A 35. pontban meghatározott hozzájáruló nyilatkozatnak ki kell terjednie az Utánpótlás Akadémia KISTEXT tulajdonában álló, a vezető tisztségviselő, munkavállaló, az Utánpótlás Akadémia KISTEXT foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személy által munkavégzése során használt számítógépek, telefonok, gépjárművek és egyéb eszközök, továbbá programok és alkalmazások (a továbbiakban: Eszközök) által naplózott adatokra is. Az Eszközök által végzett naplózás adatkezelésnek minősül, amennyiben a naplózott adat valamely vezető tisztségviselőre, munkavállalóra vagy az Utánpótlás Akadémia KISTEXT foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személyre vonatkozó magán- és családi életének részét képező személyes adatnak minősül. Az ilyen adatkezelés csak abban az esetben jogszerű, ha az adatkezeléshez a személyes adat jogosultja – a 35-37. pontok rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával – hozzájárult. Hozzájárulás hiányában is jogszerű az olyan naplózott adatok kezelése, amelyek a vezető tisztségviselői jogviszonyból, munkaviszonyból vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyból eredő kötelezettség teljesítése keretében keletkeztek és e jogviszonyra vonatkoznak. Ez utóbbi esetekben az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése, jogos érdek érvényesítése vagy jogszabályi kötelezettség teljesítése. A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a munka törvénykönyvről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezéseinek, valamint az Utánpótlás Akadémia KISTEXT érdekeinek figyelembe vétele és az Utánpótlás Akadémia KISTEXT által végzett üzletszerű gazdasági tevékenység fenntartása érdekében az Utánpótlás Akadémia KISTEXT vezető tisztségviselői, munkavállalói és az Utánpótlás Akadémia KISTEXT foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban álló egyéb személyek az Eszközökön kizárólag az Utánpótlás Akadémia KISTEXT gazdasági tevékenységével összefüggő, munkaköri kötelezettség keretébe tartozó tevékenységet végezhetnek. Erre tekintettel e személyek tudomásul veszik, hogy az Eszközök által végzett naplózás, így az Utánpótlás Akadémia KISTEXT ilyen adatkezelése akkor is jogszerű, amennyiben az Eszköz olyan adatot naplóz, amely valamely vezető tisztségviselő, munkavállaló vagy az Utánpótlás Akadémia KISTEXT foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személy magán- és családi életének részét; az érintettek 35. pont szerinti nyilatkozatukkal ehhez kifejezetten hozzájárulnak. Annak megelőzése érdekében, hogy a tilalom ellenére az Utánpótlás Akadémia KISTEXT vezető tisztségviselőinek, munkavállalóinak, illetve az Utánpótlás Akadémia KISTEXT foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személyeknek olyan adatait kezelje az Utánpótlás Akadémia KISTEXT, amely a családi és magánélet része, az Utánpótlás Akadémia KISTEXT jogosult egyes weboldalak elérését, illetve szolgáltatások igénybevételét korlátozni az Eszközökön. Az ilyen korlátozást megfelelő időben és az érintettek körében tett megfelelő tájékoztatást követően jogosult végrehajtani. Az Eszközök magáncélú felhasználásának korlátozása körében az Utánpótlás Akadémia KISTEXT elrendelheti pl. a közösségi médiafelületek elérésének tiltását.

 

 1. Az Utánpótlás Akadémia KISTEXT az otthoni és távmunka során az Eszköz, valamint a magán eszköz munkahelyi célú felhasználása esetén ezen eszköz által naplózott és az eszköz felhasználó vezető tisztségviselőhöz, munkavállalóhoz, vagy az Utánpótlás Akadémia KISTEXT foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személyhez kötődő adat megismerésére azzal a feltétellel, hogy az arányosság követelményét megtartva az Utánpótlás Akadémia KISTEXT az eszközökön tárolt magáncélú adatokat nem ismeri meg és az adatkezelése a személyes adat jogosultjának családi és magánéletét nem érinti.

 

 1. Az Utánpótlás Akadémia KISTEXT a vezető tisztségviselőnek, munkavállalónak, valamint az Utánpótlás Akadémia KISTEXTel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személynek szóló tájékoztatásában köteles felhívni az érintett figyelmét arra, hogy – amennyiben az Utánpótlás Akadémia KISTEXT ilyennel rendelkezik – az Utánpótlás Akadémia KISTEXT által használatra átadott olyan Eszköz, amely – munkaidőn kívül is – helyadatot rögzítik (pl. okos telefon, gépjármű), hely adatainak megismeréséhez az Utánpótlás Akadémia KISTEXT kizárólag abból a célból jogosult, hogy az Eszköz helyét ellenőrizze vagyonvédelmi célból. Az ilyen adatkezelés munkaidőn kívül nem irányulhat arra, hogy az Utánpótlás Akadémia KISTEXT a vezető tisztségviselő, munkavállaló, vagy az Utánpótlás Akadémia KISTEXT-el foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személy (feltételezett) tartózkodási hely adatokat Az Utánpótlás Akadémia KISTEXT – amennyiben erre az adott Eszköz lehetőséget ad – köteles biztosítani, hogy munkaidőn kívül a használatra átadott Eszköz magáncélú felhasználása alkalmával az érintett az Eszköz helyadat szolgáltatását kikapcsolhassa.

 

IV/D. Online felülettel kapcsolatos adatkezelés

 

 

 1. A Szolgáltató kezelésében álló [HU] honlap a honlapra történő látogatás tényénél fogva a Felhasználó végberendezésében sütik segítségével adattárolást, illetve adatkezelést hajthat végre a Felhasználó azonosítása, a Felhasználó további látogatásainak megkönnyítése, a Felhasználó részére célzott reklám és egyéb célzott tartalom eljuttatása és piackutatás céljából. A sütik használatához a Felhasználónak minden esetben hozzájárulását kell adni a honlapon megjelenő „Ez a weboldal sütiket (cookie-kat) használ” tájékoztató szöveg mellett, e hozzájárulás kinyilvánítására megadott „Megértettem az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat, elfogadom a sütik használatát” ikon aktiválásával.

 

 1. A Felhasználónak a sütik alkalmazására szóló hozzájárulását nem kötelező megadni ahhoz, hogy a honlapot látogatni tudja, ugyanakkor a hozzájárulás megadásának hiányában előfordulhat, hogy a honlap vagy annak egyes aloldalai nem működnek majd megfelelően, illetve a Felhasználó egyes adatokhoz való hozzáférését a honlap megtagadhatja. A „Megértettem az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat, elfogadom a sütik használatát” ikon mellett elhelyezett „További információt kérek” ikon aktiválásával a Felhasználót a weboldal az Adatkezelési Szabályzat weboldal használatával kapcsolatos része kivonatát tartalmazó aloldalára irányítja.

 

 1. A honlap használata során bizonyos felhasználói adatok automatikusan az Utánpótlás Akadémia KISTEXT kezelésébe kerülnek. Ezek a következő adatok:
 2. Felhasználó honlappal való nyílt hálózaton keresztüli csatlakozást biztosító eszközének egyes adatai;
 3. Felhasználó által használt IP cím.

 

Ezen adatok kezelésének kizárólagos célja, hogy az Utánpótlás Akadémia KISTEXT honlap-látogatottsági adatokhoz jusson, illetve a honlappal kapcsolatban felmerülő esetleges hibákat, továbbá támadási kísérleteket megfelelően észlelni és naplózni tudja. Az ilyen adatkezelés jogalapja egyrészt a Felhasználó hozzájárulása, másrészt az Utánpótlás Akadémia KISTEXT jogos érdekének védelme. Az Utánpótlás Akadémia KISTEXT az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást jelen alfejezet tartalmának honlapon történő közzétételével teljesíti, és a Felhasználó tudomásulvételét és hozzájárulását e körben a honlapra történő látogatásával mint ráutaló magatartással adja meg az Utánpótlás Akadémia KISTEXT részére.

 

 1. Felhasználó kizárólagos felelősséggel tartozik azért, hogy az Utánpótlás Akadémia KISTEXT által üzemeltetett honlapon belépéshez használt felhasználónevét és jelszavát jogosulatlan harmadik személy számára hozzáférhetővé ne tegye, ilyen személlyel azt ne közölje, ne semmisítse meg, ne veszítse el. Az Utánpótlás Akadémia KISTEXT nem vállal felelősséget azért, ha a Felhasználó felhasználói nevét és jelszavát vagy a honlapon megadott egyéb adatait a jelen Szabályzat, valamint az adatvédelemre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezéseitől eltérően kezeli, jogosulatlan harmadik személy számára hozzáférhetővé teszi, ilyen személlyel azt közli, megsemmisíti, elveszíti, és ebből közvetlenül vagy közvetetten joghátrány kockázata keletkezik számára.

 

 1. A jelen alfejezet szerinti adatkezelés időtartama: a személyes adat Utánpótlás Akadémia KISTEXT általi rögzítésétől számított 10 év.

V.            A személyes adatok jogosultjának jogai

 1. Azokat a természetes személyeket, akinek a személyes adatait az Utánpótlás Akadémia KISTEXT – bármely oknál fogva – kezeli, az Utánpótlás Akadémia KISTEXT adat kezelését illetően a következő jogosultságok illetik:
 • tájékoztatáshoz való jog;
 • helyesbítéshez való jog;
 • elfeledtetéshez való jog;
 • adatkezelés korlátozásához való jog;
 • adathordozhatósághoz való jog;
 • tiltakozáshoz való jog.

 

 1. A személyes adat jogosultja a jelen fejezetben meghatározott jogát az Utánpótlás Akadémia KISTEXT-hez eljuttatott kérelmével gyakorolhatja. A személyes adat jogosultja kérelmét elektronikusan, papír alapon egyetemes postai szolgáltatás igénybevételével, vagy papír alapon az Utánpótlás Akadémia KISTEXT székhelyén az Utánpótlás Akadémia KISTEXT képviseletére jogosult vezető tisztségviselőjének, munkavállalójának vagy az Utánpótlás Akadémia KISTEXT-el foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személynek történő átadással terjesztheti elő.

 

 1. A kérelem átvételére jogosult személy a kérelmet a beérkezését következően haladéktalanul köteles továbbítani az Utánpótlás Akadémia KISTEXT-hez ügyintézés céljából. Az Utánpótlás Akadémia a kérelmet – annak kézhezvételét követően haladéktalanul megvizsgálja – és amennyiben azt állapítja meg, hogy az nyilvánvalóan alaptalan vagy jogosulatlan személytől érkezett, úgy annak érdemi megvizsgálását elutasítja. Amennyiben a kérelem nem nyilvánvalóan alaptalan, illetve jogosult személy terjesztette elő, az adatvédelem felelős a kérelmet érdemben megvizsgálja. Az Utánpótlás Akadémia KISTEXT a kérelem kézhezvételétől számított legkésőbb 30 napon belül értesíti a kérelmet előterjesztőt a kérelem elbírálásáról (a kérelem elutasításáról vagy a kérelem teljesítéséről), illetve a megtett, illetve kezdeményezett intézkedésekről.

 

V/A. Helyesbítéshez való jog

 1. Amennyiben az Utánpótlás Akadémia KISTEXT pontatlanul vagy hiányosan kezeli a személyes adat jogosultjának valamely személyes adatát, úgy a jogosult kérheti az Utánpótlás Akadémia KISTEXT-T hogy a pontatlanul kezelt személyes adatot haladéktalanul helyesbítse, illetve a hiányosan kezelt személyes adatot haladéktalanul egészítse ki a jogosult által szolgáltatott és igazolt adatok alapján.

 

 1. A személyes adat jogosultja (vagy képviseletében eljáró és igazolt meghatalmazottja) a helyesbítés iránti kérelmét az 8. sz. melléklet megfelelő kitöltésével vagy azzal tartalmilag megegyező nyilatkozat megtételével és az Utánpótlás Akadémia KISTEXT részére történő megküldésével terjesztheti elő. Amennyiben a személyes adatot közokirat (pl. hatósági igazolvány) tartalmazza, úgy a kérelmező köteles felmutatni, illetve másolatban az Utánpótlás Akadémia KISTEXT részére átadni a személyes adat tartalmát igazoló közokiratot.

 

V/B. Elfeledtetéshez való jog

 1. A személyes adatok jogosultja jogosult a KISTEXT Utánpótlás Akadémiától kérni személyes adatainak törlését az Utánpótlás Akadémia KISTEXT valamennyi nyilvántartásából. Az  Utánpótlás Akadémia KISTEXT e kérelem beérkezését követően haladéktalanul törli a törölni kért személyes adatokat, ha az alábbi indokok egyike fennáll:
 2. a személyes adatra nincsen szükség abból a célból, amely az adatkezelés alapját képezte;
 3. a személyes adatok jogosulja adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozatát visszavonta, és az adatkezelésnek nincs egyéb jogalapja;
 4. bebizonyosodik, hogy a személyes adatokat az Utánpótlás Akadémia KISTEXT jogellenesen kezelte;
 5. jogszabályi kötelezettségnél fogva az Utánpótlás Akadémia KISTEXT köteles a személyes adatok törlésére.

 

 1. A személyes adat jogosultja a törlés iránti kérelmét a 9. sz. melléklet megfelelő kitöltésével vagy azzal tartalmilag megegyező nyilatkozat megtételével és az Utánpótlás Akadémia KISTEXT részére történő megküldésével terjesztheti elő.

 

 1. Az Utánpótlás Akadémia KISTEXT a személyes adat törlését megtagadhatja, amennyiben a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében meghatározott körülmények valamelyike fennáll.

 

V/C. Adatkezelés korlátozásához való jog

 1. A személyes adatok jogosultja jogosult kérni az Utánpótlás Akadémia KISTEXT-t, hogy személyes adataira vonatkozó adatkezelést korlátozza amennyiben:
 • a személyes adatok jogosultja vitatja az Utánpótlás Akadémia KISTEXT által gyűjtött és tárolt személyes adatai pontosságát, ezen adatok pontosságának vizsgálatára vonatkozó időtartamra; vagy
 • az Utánpótlás Akadémia KISTEXT által végzett adatkezelés jogellenes, és a személyes adatok jogosultja a gyűjtött és tárolt személyes adatainak törlését ellenzi; vagy
 • az adatkezelés célja megszűnt, és az Utánpótlás Akadémia KISTEXT-nek nincs szüksége a gyűjtött és tárolt személyes adatokra, de a személyes adatok jogosultja jogi igénye előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében kéri a további (korlátozott) adatkezelést; vagy
 • a személyes adatok jogosultja tiltakozási jogával él, a tiltakozási jog jogszerűségének kivizsgálásának idejére.

 

 1. A személyes adat jogosultja (vagy képviseletében eljáró és igazolt meghatalmazottja) a korlátozás iránti kérelmét a 10. sz. melléklet megfelelő kitöltésével vagy azzal tartalmilag megegyező nyilatkozat megtételével és az Utánpótlás Akadémia KISTEXT részére történő megküldésével terjesztheti elő.

 

 1. A korlátozás alá eső személyes adatot az Utánpótlás Akadémia KISTEXT kizárólag tárolni jogosult. A korlátozás alá eső személyes adaton adatkezelést végrehajtani az Utánpótlás Akadémia KISTEXT kizárólag a jogosult előzetes írásbeli hozzájárulása vagy jogi érdekének előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében, továbbá az Európai Unió vagy tagállama fontos közérdekből

 

 1. Amennyiben a személyes adat korlátozásának feltételei nem állnak fenn, úgy az Utánpótlás Akadémia KISTEXT a korlátozást feloldja, és erről előzetesen köteles tájékoztatni a személyes adatok jogosultját.

 

V/D. Adathordozhatósághoz való jog

 1. Az olyan személyes adat vonatkozásában, amelyet az Utánpótlás Akadémia KISTEXT a személyes adat jogosultjának hozzájárulása alapján automatizált módon kezel a személyes adat jogosultja kérheti az Utánpótlás Akadémia KISTEXT-t, hogy az általa rendelkezésre bocsátott személyes adatait az Utánpótlás Akadémia KISTEXT elektronikus formátumban – a GDPR 20. cikk (1) bekezdésében meghatározottak szerint – a rendelkezésére bocsássa.

 

 1. Az Utánpótlás Akadémia KISTEXT a gyűjtött és tárolt személyes adatok elektronikus formában történő átadásánál köteles figyelemmel lenni arra, hogy a személyes adatok jogosultja az elektronikus formában átadott gyűjtött és tárolt személyes adatait jogosult átadni másik adatkezelőnek, vagy az Utánpótlás Akadémia KISTEXT-t felkérni arra, hogy e személyes adatokat közvetlenül küldje meg másik adatkezelőnek.

 

 1. A személyes adat jogosultja (vagy képviseletében eljáró és igazolt meghatalmazottja) az adathordozás iránti kérelmét a 11. sz. melléklet megfelelő kitöltésével vagy azzal tartalmilag megegyező nyilatkozat megtételével és az Utánpótlás Akadémia KISTEXT részére történő megküldésével terjesztheti elő.

 

V/E. Tiltakozáshoz való jog

 1. A személyes adat jogosultja tiltakozhat a személyes adatainak Utánpótlás Akadémia KISTEXT általi adatkezelése ellen, amennyiben az Utánpótlás Akadémia KISTEXT az adatkezelést az Utánpótlás Akadémia KISTEXT vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítése érdekében hajtja végre.

 

 1. A személyes adat jogosultja (vagy képviseletében eljáró és igazolt meghatalmazottja) a tiltakozás iránti kérelmét a 12. sz. melléklet megfelelő kitöltésével vagy azzal tartalmilag megegyező nyilatkozat megtételével és az Utánpótlás Akadémia KISTEXT részére történő megküldésével terjesztheti elő.

 

 1. A tiltakozó nyilatkozat Utánpótlás Akadémia KISTEXT általi elfogadását követően az Utánpótlás Akadémia KISTEXT nem jogosult az érintett személyes adatot az Utánpótlás Akadémia KISTEXT vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítése érdekében kezelni, kivéve, ha az Utánpótlás Akadémia KISTEXT bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos ok igazolja, amelyek elsőbbséget élvez az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben, vagy amelyik jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik

 

VI.           Adatbiztonság és az adatok tárolásának rendje

 1. Az Utánpótlás Akadémia KISTEXT az adatkezelést úgy hajtja végre, hogy a GDPR, valamint egyéb adatvédelmi jogszabályok megtartása mellett tiszteletben tartsa a személyes adat jogosultjának családi és magánélethez való alapvető jogát, egyéb jogait és szabadságait.

 

 1. A személyes adatok tárolására vonatkozó jelen Szabályzatban meghatározott rendelkezések egyaránt vonatkoznak a papír alapon, illetve elektronikus formában tárolt olyan személyes adatra, amelyek nyilvántartási rendszerét részét képezik, illetve amelyeket az Utánpótlás Akadémia KISTEXT részben vagy egészben automatizált módon kezel. Az Utánpótlás Akadémia KISTEXT személyes adatok elektronikus tárolására az Utánpótlás Akadémia KISTEXT tulajdonában álló Eszközöket használ; a papír alapú nyilvántartásokat az Utánpótlás Akadémia KISTEXT tulajdonában vagy használatában álló olyan ingatlanokban vezeti, amelyeket az Utánpótlás Akadémia KISTEXT székhelyként, telephelyként vagy fióktelepként használ.

 

 1. Az Utánpótlás Akadémia KISTEXT által adatkezelés érdekében gyűjtött és tárolt személyes adatok kizárólag a jelen Szabályzatban, illetve jogszabályban meghatározott célból, megfelelő jogcímmel kezelhetők.

 

 1. Az Utánpótlás Akadémia KISTEXT által gyűjtött és tárolt személyes adatot olyan módon kell az Utánpótlás Akadémia KISTEXT-nek megőrizni az adatkezelés idején, hogy illetéktelen személy azokhoz ne tudjon hozzáférni. Az Utánpótlás Akadémia KISTEXT köteles biztosítani, hogy a gyűjtött és tárolt személyes adatot
 • illetéktelen harmadik személy nem ismerheti meg, férhet hozzá;
 • nem vetik alá jogosulatlan adatkezelésnek;
 • illetéktelen személy nem változtathatja meg, továbbíthatja, hozhatja nyilvánosságra, törölheti;
 • nem továbbítják a jelen Szabályzat VII. pontjától eltérően;
 • jogosulatlanul nem módosítják, illetve véletlenül vagy jogosulatlanul megsemmisítik, törlik, teszik hozzáférhetetlenné;
 • elvesztéstől, sérüléstől megóvja.

 

 1. Az Utánpótlás Akadémia KISTEXT az adatkezelési, valamint ezzel kapcsolatos szervezési tevékenysége során figyelembe veszi a tudomány és technológia mindenkori állását és fejlődését. Törekszik arra, hogy az adatbiztonság fenntartása érdekében a lehető legbiztonságosabb, illetve a kockázat mértékének megfelelő adatbiztonságot garantáló technológiát alkalmazza a természetes személyek jogainak és szabadságainak védelme érdekében.

 

 1. Az Utánpótlás Akadémia KISTEXT adatkezelési tevékenységéről nyilvántartást köteles vezet (Adatkezelési Nyilvántartás) a jelen Szabályzat 13. számú mellékletében meghatározott minta felhasználásával és a GDPR 30. cikkében meghatározott rendelkezések tiszteletben tartásával. Az Utánpótlás Akadémia KISTEXT az Adatkezelési Nyilvántartást elektronikus formában köteles elkészíteni és papír alapon köteles tárolni olyan helyen, ahol illetéktelen személy ahhoz nem férhet hozzá.

 

VII.         Adatok továbbításának rendje

 1. Az Utánpótlás Akadémia KISTEXT nem jogosult az általa kezelt, őrzött személyes adatot más személynek továbbítani, vagy egyéb formában hozzáférhetővé tenni kivéve
  1. amennyiben az adattovábbítást jogszabály írja elő (pl. statisztikai adatgyűjtés; munkáltatót terhelő adatszolgáltatási kötelezettség) és az adattovábbítás címzettjeként bíróság, hatóság vagy egyéb szerv az Utánpótlás Akadémia KISTEXT felé hivatalos megkeresését eljuttatja;
  2. amennyiben az adattovábbításhoz az érintett kifejezett hozzájárulását adta, és az adattovábbítás címzettje az Utánpótlás Akadémia KISTEXT-el kötelmi jogviszonyban lévő személy, továbbá az adattovábbítás a személyes adat jogosultja és az Utánpótlás Akadémia KISTEXT közötti kötelmi jogviszony teljesítése.

 

 1. Az Utánpótlás Akadémia KISTEXT az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet a jelen Szabályzat 13. sz. mellékletében meghatározott minta alapján, amely tartalmazza az Utánpótlás Akadémia KISTEXT által kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályokban meghatározott egyéb adatokat.

 

 1. Az Utánpótlás Akadémia KISTEXT a 88. a) pontjában meghatározott megkeresésre a megkeresésben meghatározott terjedelemben, a megkeresés teljesítéséhez szükséges mértékben biztosítja az általa tárolt személyes adatok továbbítását.

 

 1. Az Utánpótlás Akadémia KISTEXT a 88. b) pontjában meghatározott adattovábbítás szükségessége esetén köteles tájékoztatni a személyes adat jogosultját
 • az adattovábbítás címzettjének, valamint képviselőjének nevéről, elérhetőségéről;
 • arról, hogy az adattovábbítással kapcsolatos tájékoztatás ismeréséhez és az adattovábbításhoz hozzájárul;
 • az adattovábbítás pontos céljáról, konkrét terjedelméről;
 • a személyes adat jogosultját megillető jogokról;
 • a Hatóságnak címzett panasz, vagy bírósági jogorvoslat előterjesztésének lehetőségéről.

A személyes adat jogosultja konkrét adattovábbításhoz hozzájáruló nyilatkozatát a 11. a) pontban meghatározott nyilatkozattal egyidőben is megadhatja, amennyiben e nyilatkozat megtétele idején a konkrét adattovábbítás szükségessége már ismert. Adattovábbításra vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatát a személyes adat jogosultja a 13. számú mellékletben meghatározott minta alapján köteles megtenni.

 

 1. Az Utánpótlás Akadémia KISTEXT a 88. b) pontjában meghatározott adattovábbítás teljesítése során kizárólag azon személyes adatok továbbítására jogosult, amely a kötelmi jogviszony teljesítéséhez elengedhetetlenül fontos és amelynek a továbbításához a személyes adat jogosultja kifejezett hozzájárulását megadta.

VIII.        Adatvédelmi incidens esetén követendő protokoll

 1. Adatvédelmi incidens – a GDPR 4. cikk 12. pontjával összhangban – a biztonság olyan sérülése, amely lehet
  1. a bizalmasság sérülése, így a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adat jogosulatlan közlése vagy az ahhoz való jogosulatlan hozzáférés;
  2. a hozzáférés sérülése, így a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adat véletlen vagy jogellenes megsemmisítése, elvesztése;
  3. az integritás sérülése, így a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adat megváltoztatása.

 

 1. Amennyiben az Utánpótlás Akadémia KISTEXT vezető tisztségviselője, munkavállalója, illetve az Utánpótlás Akadémia KISTEXT –el foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személy azt tapasztalja, hogy az Utánpótlás Akadémia KISTEXT által gyűjtött, tárolt személyes adatok vonatkozásában fennállhat a biztonság sérülésének a lehetősége, haladéktalanul köteles az Utánpótlás Akadémia KISTEXT-et erről tájékoztatni (a továbbiakban: Jelzés). Biztonság sérülése minden olyan körülmény, amelynek eredményeként az Utánpótlás Akadémia KISTEXT adatkezelő rendszerében, nyilvántartásaiban sérülés következik be az adatbiztonsági rendelkezésekkel ellentétes módon. A biztonság sérülése nem jelenti feltétlenül adatvédelmi incidens bekövetkeztének a tényét is.

 

 1. Az Utánpótlás Akadémia KISTEXT a Jelzést megtételét követően haladéktalanul köteles megvizsgálni és értékelni a helyzetet. A vizsgálatnak ki kell terjedni a biztonság sérülésének lehetőségeként jelzett körülmény valamennyi elemére, illetve a Jelzéssel érintett valamennyi nyilvántartás, így személyes adatok helyzetének vizsgálatára.

 

 1. Az Utánpótlás Akadémia KISTEXT vizsgálata során elsődlegesen azt köteles megállapítani, hogy a biztonság sérülése ténylegesen megtörtént-e. Amennyiben az Utánpótlás Akadémia KISTEXT azt állapítja meg, hogy a biztonság nem sérült, úgy eljárását megszünteti és a vizsgálata eredményéről jelentést készít az Utánpótlás Akadémia KISTEXT ügyvezetése részére, és azt a jelen Szabályzat 15. sz. mellékletét képező minta szerinti nyilvánításba bevezeti.

 

 1. Amennyiben az Utánpótlás Akadémia KISTEXT azt állapítja meg, hogy a biztonság megsérült, úgy másodsorban köteles megvizsgálni, hogy adatvédelmi incidens történt-e. Amennyiben az Utánpótlás Akadémia KISTEXT azt állapítja meg, hogy adatvédelmi incidens nem történt, úgy köteles megtenni mindazon intézkedést, amely a biztonság helyreállítása érdekében szükséges, továbbá eljárását megszünteti és a vizsgálat eredményéről jelentést készít az Utánpótlás Akadémia KISTEXT ügyvezetése részére, és azt a jelen Szabályzat 15. sz. mellékletét képező minta szerinti nyilvánításban bevezeti.

 

 1. Amennyiben az Utánpótlás Akadémia KISTEXT azt állapítja meg, hogy a biztonság sérülésével egy időben adatvédelmi incidens is történt, úgy köteles harmadsorban megvizsgálni, hogy az adatvédelmi incidens az érintett személyes adatok jogosultjainak jogaira és szabadságaira kockázatot jelent-e. Amennyiben azt állapítja meg, hogy ilyen kockázatot az adatvédelmi incidens nem jelent, úgy köteles megtenni mindazon intézkedést, amely a biztonság helyreállítása érdekében szükséges, továbbá eljárását megszünteti és a vizsgálat eredményéről jelentést készít az Utánpótlás Akadémia KISTEXT ügyvezetése részére, és azt a jelen Szabályzat 15. sz. mellékletét képező minta szerinti nyilvánításba bevezeti.

 

 1. Amennyiben az Utánpótlás Akadémia KISTEXT azt állapítja meg, hogy a biztonság sérülésével egy időben az adatvédelmi incidens kockázatot jelent az érintett személyes adat jogosultjának jogai és szabadságaira, úgy az Utánpótlás Akadémia KISTEXT azt köteles megvizsgálni, hogy ez a kockázat milyen mértékű. Amennyiben az adatvédelmi incidens az érintett személyes adat jogosultjai jogaira és szabadságaira kockázatot jelent, úgy köteles vizsgálata eredményéről jelentést készíteni az Utánpótlás Akadémia KISTEXT ügyvezetése részére, és azt a jelen Szabályzat 15. sz. mellékletét képező minta szerinti nyilvánításba bevezeti, illetve a Hatóság, vagy – szükség esetén – egyéb tagállami adatvédelmi hatóság részére bejelenteni.

 

 1. Amennyiben az Utánpótlás Akadémia KISTEXT 83. pontban meghatározott vizsgálata azt állapítja meg, hogy az adatvédelmi incidens az érintett személyes adat jogosultjai jogaira és szabadságaira magas kockázatot jelent, úgy köteles vizsgálata eredményéről jelentést készíteni az Utánpótlás Akadémia KISTEXT ügyvezetése részére, és azt a jelen Szabályzat 15. sz. mellékletét képező minta szerinti nyilvánításba bevezeti, illetve a Hatóság, vagy – szükség esetén – egyéb tagállami adatvédelmi hatóság részére bejelenteni, továbbá az érintett személyes adatok jogosultjait az adatvédelmi incidensről tájékoztatni.

 

 1. Az Utánpótlás Akadémia KISTEXT mint adatkezelő az Utánpótlás Akadémia KISTEXT útján a 83., illetve a 84. pontokban meghatározott bejelentési kötelezettségét indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az adatvédelmi incidens tudomására jutásától számított 72 órán belül köteles teljesíteni. Az Utánpótlás Akadémia KISTEXT mint adatkezelő akkor jut az adatvédelmi incidens tudomására, amikor az Utánpótlás Akadémia KISTEXT kellő bizonyossággal meg tudja állapítani a biztonság sérülésének tényét. az Utánpótlás Akadémia KISTEXT a biztonság sérülése ténye megállapítását követően haladéktalanul köteles értékelni a helyzetet.

 

 1. Amennyiben az Utánpótlás Akadémia KISTEXT a 85. pontban jelzett 72 órán belül nem tudja lefolytatni a 83-84. pontokban jelzett vizsgálatát, úgy köteles a határidőn belül megtenni a bejelentését, illetve tájékoztatását, és vizsgálatát köteles tovább folytatni. Amennyiben a 83-84. pontokban meghatározott vizsgálat eredménye az Utánpótlás Akadémia KISTEXT rendelkezésére áll, úgy arról kiegészítő bejelentést/kiegészítő tájékoztatást vagy módosító bejelentést/módosító tájékoztatást köteles tenni.

 

 1. Az Utánpótlás Akadémia KISTEXT a 83-84. pontokban meghatározott bejelentési kötelezettség a Hatóság által rendszeresített elektronikus űrlap kitöltésével, illetve Hatóságnak történő megküldésével, vagy egyéb tagállami adatvédelmi hatóság esetén ezen hatóság, illetve tagállami jog által meghatározott formában köteles teljesíteni. A bejelentésben az Adatvédelmi felelős az Utánpótlás Akadémia KISTEXT képviseletében a következő adatokat köteles megadni:
 2. az adatvédelmi incidens típusa;
 3. az adatvédelmi incidenssel érintett személyes adatok jogosultjainak kategóriája;
 4. az adatvédelmi incidenssel érintett személyes adatok jogosultjainak (közelítő) száma;
 5. az adatvédelmi incidenssel érintett személyes adatok típusa;
 6. az adatvédelmi incidenssel érintett személyes adatok (közelítő) száma.

 

 1. Az Utánpótlás Akadémia KISTEXT a különböző adattípusban tartozó személyes adatokat érintő adatvédelmi incidensről külön-külön bejelentéseket köteles tenni.

 

 1. Az Utánpótlás Akadémia KISTEXT nem köteles bejelentést tenni, amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira. A kockázat fennállására vonatkozó értékelést az Utánpótlás Akadémia KISTEXT az eset összes körülményének figyelembevételével köteles teljesíteni. Azt a körülményt, hogy az adatvédelmi incidens a természetes személyek jogaira és szabadságaira kockázattal nem jár, bizonyítani és jelentésbe foglalni, valamint a biztonság helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket megtenni köteles.

 

 1. Az Utánpótlás Akadémia KISTEXT a 84. pontban meghatározott tájékoztatási kötelezettségét indokolatlan késedelem nélkül köteles teljesíteni a 16. számú mellékletben meghatározott minta felhasználásával. A kockázat jellegének értékelésére a 83-84. pontokban meghatározott vizsgálata során – az eset összes körülményére tekintettel – az Utánpótlás Akadémia KISTEXT köteles. Ennek keretében az Utánpótlás Akadémia KISTEXT köteles figyelembe venni többek között:
 2. az adatvédelmi incidens típusát;
 3. az adatvédelmi incidenssel érintett személyes adat típusát;
 4. az adatvédelmi incidenssel érintett személyes adat érzékenységét;
 5. az adatvédelmi incidenssel érintett személyes adatok mértékét;
 6. az adatvédelmi incidenssel érintett természetes személy kiszolgáltatottságát.

Az adatvédelmi incidens révén a természetes személy jogaira és szabadságaira vonatkozó kockázat akkor magas, ha azzal a személyes adat jogosultját fizikai, anyagi és nem anyagi értelemben kár érheti.

 

 1. Az Utánpótlás Akadémia KISTEXT a következőkről köteles tájékoztatni a személyes adat jogosultjait:
 2. az adatvédelmi incidens ténye, jellege;
 3. az Utánpótlás Akadémia KISTEXT neve és elérhetőségei;
 4. az adatvédelmi incidens lehetséges következményei;
 5. az adatvédelmi incidens eredményeként elállt magas kockázat mérséklésére és az incidens előtti állapot helyreállítására az Utánpótlás Akadémia KISTEXT mint adatkezelő által igénybe vett eszközök.

 

 1. Az Utánpótlás Akadémia KISTEXT a tájékoztatását a személyes adatok jogosultjai által (köz)érthető és egyszerű megfogalmazással, releváns nyelven és késedelem nélkül köteles megtenni olyan kommunikációs csatornán, amelyen az Utánpótlás Akadémia KISTEXT értékelése alapján a tájékoztatás a leghamarabb megérkezik a személyes adatok jogosultjaihoz. Az Utánpótlás Akadémia KISTEXT egyszerre akár több kommunikációs formát is igénybe vehet a tájékoztatási kötelezettség teljesítése érdekében.

 

 1. Az Utánpótlás Akadémia KISTEXT a személyes adatok jogosultjainak szóló tájékoztatást akkor mellőzheti, ha
 2. az adatvédelmi incidens a személyes adatok jogosultjainak jogaira és szabadságaira magas kockázatot nem jelent, mert például a jogosulatlan harmadik személlyel közölt személyes adathoz e személy hozzáférni (titkosítás okán) nem tud, és az adatkezelő birtokában van az érintett személyes adatokról másolat;
 3. az adatvédelmi incidens lehetőségéről való tudomásszerzést követően haladéktalanul megtett intézkedések eredményeként a magas kockázat lehetősége fel sem került;
 4. az adatvédelmi incidens eredményeként előállt kockázat egyéb okból nem tekinthető magasnak.

 

 1. Az Utánpótlás Akadémia KISTEXT a 83-84. pontokban meghatározott bejelentési és tájékoztatási kötelezettsége teljesítésével egy időben, a vizsgálat eredményének megismerését követően haladéktalanul köteles megtenni minden intézkedést, amely a biztonság sérülését és az adatvédelmi incidenst megszünteti. Ennek keretében az Utánpótlás Akadémia KISTEXT – lehetőségeihez és a körülményekhez képest – köteles az adatvédelmi incidensben érintett személyes adatok integritását, hozzáférhetőségét, és bizalmasságát helyreállítani. Az Utánpótlás Akadémia KISTEXT a megtett intézkedéseiről jelentést köteles készíteni az Utánpótlás Akadémia KISTEXT vezető tisztségviselője részére a jelen Szabályzat 17. sz. mellékletében meghatározott minta felhasználásával.

IX.           Jogorvoslat

 1. Amennyiben a személyes adat jogosultja a személyes adatai kezelése vonatkozásában azt tapasztalja, hogy az Utánpótlás Akadémia KISTEXT megsérti az adatvédelmi jogszabályokban meghatározottakat, úgy jogai védelme érdekében jogorvoslati kérelemmel fordulhat a területileg illetékes bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.

 

 1. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

Elektronikus elérhetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu

Weboldal: http://naih.hu

 

X.            Záró rendelkezések

 1. A jelen Szabályzat 2018. május 25. napjától hatályos. A Szabályzatot a hatályba lépését követően keletkező, illetve olyan már fennálló jogviszonyokra kell alkalmazni, amelyekben adatkezelés 2018. május 25. napját követően történik.

 

 1. A jelen Szabályzat hatályba lépéséről, illetve annak alkalmazásáról az Utánpótlás Akadémia KISTEXT köteles minden ügyfelét, illetve az Utánpótlás Akadémia KISTEXT-el egyéb jogviszony létesítő természetes személy figyelmét felhívni, illetve a jelen Szabályzatot számukra köteles elérhetővé tenni.

 

 

Budapest, 2018. május 24.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utánpótlás Akadémia KISTEXT

 

1. számú melléklet – Adatkezelési Tájékoztató (Ügyfél)

 

Sportegyesületek Országos Utánpótlás Akadémia KISTEXT

Adatkezelési tájékoztató

(ügyfél)

 

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy az Utánpótlás Akadémia KISTEXT (a továbbiakban: Adatkezelő) által végzett adatkezelésre vonatkozóan az Adatkezelővel kötendő kötelmi jogviszony (pl. szerződéses jogviszony) létesítését megelőzően a személyes adat jogosultját az Adatkezelő által alkalmazott és tiszteletben tartott adatvédelmi és adatkezelési elvekről, szabályokról és rendelkezésekről tájékoztassa.

A Tájékoztató az Adatkezelő ügyfelek, mint természetes személyekkel kapcsolatban végzett adatkezelésekre vonatkozik.

 

 1. Az Adatkezelő

Adatkezelő neve: Utánpótlás Akadémia KISTEXT

Adatkezelő székhelye: 1191 Budapest, Eötvös utca 2. 3/9.

Adatkezelő adószáma: 18655636-1-13

Adatkezelő telefonszáma: +36 70 6760051

Adatkezelő elektronikus elérhetősége: uasz.se@gmail.com

 

 

 1. Az Adatkezelő felhívja a személyes adat jogosultjának figyelmét arra, hogy az Adatkezelő és ügyfél között csak abban az esetben jöhet létre kötelmi jogviszony (így pl. szerződés), ha az ügyfél, mint a személyes adat jogosultja a személyes adatainak az Adatkezelő általi megismeréséhez és kezeléséhez hozzájárul.

 

 1. Az Adatkezelő hatályos Adatkezelés Szabályzatát honlapján elektronikus formában közzéteszi, illetve az Adatkezelő székhelyén papír alapon hozzáférhetővé teszi. Amennyiben a személyes adat jogosultja erre vonatkozó elektronikus vagy papír alapú kérelmet terjeszt elő, Adatkezelő az Adatkezelési Szabályzatát elektronikus levél mellékleteként megküldi a személyes adat jogosultja által megadott elektronikus levelezési címre.

 

 1. Az Adatkezelő által ügyfél vonatkozásában végzett adatkezelés

célja: (i) érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés révén kötelmi jogviszony teljesítése, kötelmi jogviszonyból eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése; (ii) az adatkezelőt terhelő jogi kötelezettségek teljesítése és (iii) az adatkezelő jogos érdekének érvényesítése.

 

jogalapja: (i) ügyfél hozzájárulása; (ii) Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése; (iii) szerződés teljesítése; (iv) személyes adat jogosultságnak vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekének védelme; (v) Adatkezelő jogos érdekének érvényesítése.

 

terjedelme: (i) a természetes személy személyazonosító adatait, így a személyes adat jogosultja személyazonosító igazolványának, lakcímet igazoló hatósági igazolványának, adóazonosító jelet igazoló hatósági igazolványának adattartalmát; (ii) a kötelmi jogviszony jellegétől függően a személyes adat jogosultjának bankszámlaszáma, illetve bankszámláját vezető pénzintézet neve; (iii) személyes adat jogosultjának elérhetősége (telefonszáma, email címe); (iv) jogi személy fél esetén a jogi személy képviseletére jogosult természetes személy családi és utóneve; tisztsége; születési helye és ideje; anyja születési neve; állandó lakcíme, ennek hiányában tartózkodási címe.

 

 1. Az Adatkezelő az ügyfél adatait csak abban az esetben továbbítja másik személy számára,
 1. amennyiben az adattovábbítást jogszabály írja elő (pl. statisztikai adatgyűjtés; munkáltatót terhelő adatszolgáltatási kötelezettség) és az adattovábbítás címzettjeként bíróság, hatóság vagy egyéb szerv az Utánpótlás Akadémia KISTEXT felé hivatalos megkeresését eljuttatja;
 2. amennyiben az adattovábbításhoz az érintett kifejezett hozzájárulását adta, és az adattovábbítás címzettje az Utánpótlás Akadémia KISTEXT-el kötelmi jogviszonyban lévő személy, továbbá az adattovábbítás a személyes adat jogosultja és az Utánpótlás Akadémia KISTEXT közötti kötelmi jogviszony teljesítése.

 

 

 1. Az Adatkezelő a személyes adatot a hozzájáruló nyilatkozat megtételétől kezdődően a kötelmi jogviszony megszűnésétől 5 évig tárolja; a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 56-57. § rendelkezéseinek hatálya alá tartozik, az adatkezelés időtartama: a kötelmi jogviszony megszűnését követő 8 év.

 

 

 1. A személyes adat jogosultját megillető jogok:

Azokat a természetes személyeket, akinek a személyes adatait az Adatkezelő kezeli, az Adatkezelő adatkezelését illetően a következő jogosultságok illetik:

 • tájékoztatáshoz való jog.
 • helyesbítéshez való jog;
 • elfeledtetéshez való jog;
 • adatkezelés korlátozásához való jog;
 • adathordozhatósághoz való jog;
 • tiltakozáshoz való jog.

 

 1. Jogorvoslati lehetőségek:

Amennyiben a személyes adat jogosultja a személyes adatai kezelése vonatkozásában azt tapasztalja, hogy az Utánpótlás Akadémia KISTEXT megsérti az adatvédelmi jogszabályokban meghatározottakat, úgy jogai védelme érdekében jogorvoslati kérelemmel fordulhat a területileg illetékes bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

Elektronikus elérhetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu

Weboldal: http://naih.hu

 

 

 

 

7. számú melléklet – Helyesbítés iránti kérelem

Helyesbítés iránti kérelem

GDPR 16. cikk

Utánpótlás Akadémia KISTEXT

1191 Budapest, Eötvös utca 2. 3/9

 

Tisztelt Adatkezelő!

 

Alulírott, ______________________________ (név) személyes adatok jogosultja az Utánpótlás Akadémia KISTEXT, mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) részére a következő

k é r e l m e t

terjesztem elő.

Kérem a T. Adatkezelőt, hogy az Adatkezelő által kezelt és pontatlan/hiányos személyes adataim vonatkozásában a jelen nyilatkozatban meghatározottak szerint a személyes adataimat helyesbítse, illetve egészítse ki az alábbiak szerint:

Jelenleg kezelt pontatlan személyes adat Helyesbített, kiegészített személyes adat

A helyesbítés, illetve kiegészítés igazolására szolgáló, a helyes személyes adatot tartalmazó dokumentum másolatot jelen nyilatkozatomhoz csatolom.

 

Kérem T. Adatkezelőt, hogy fenti kérelmemet elbírálni szíveskedjen.

 

Keltezés: _______________________________

Tisztelettel:

NÉV:

ALÁÍRÁS:

8. számú melléklet – Törlési kérelem

 

Törlési kérelem

GDPR 17. cikk

 

Utánpótlás Akadémia KISTEXT

1191 Budapest, Eötvös utca 2.3/9

 

Tisztelt Adatkezelő!

 

Alulírott, ______________________________ (név) személyes adatok jogosultja az Utánpótlás Akadémia KISTEXT, mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) részére a következő

k é r e l m e t

terjesztem elő.

Kérem a T. Adatkezelőt, hogy az Adatkezelő által kezelt alább részletezett személyes adataimat késedelem nélkül valamennyi nyilvántartásából törölje:

Törölni kért személyes adatok Törlés indoka (megfelelő jelölendő)
a.) a személyes adatra nincsen szükség abból a célból, amely az adatkezelés alapját képezte;

b.) a személyes adatok jogosulja adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozatát visszavonta, és az adatkezelésnek nincs egyéb jogalapja;

c.) bebizonyosodik, hogy a személyes adatokat az Utánpótlás Akadémia KISTEXT jogellenesen kezelte;

d.) jogszabályi kötelezettségnél fogva az Utánpótlás Akadémia KISTEXTköteles a személyes adatok törlésére.

 

Kérem T. Adatkezelőt, hogy fenti kérelmemet elbírálni szíveskedjen.

 

Keltezés: _______________________________

Tisztelettel:

NÉV:

ALÁÍRÁS:

 

9. számú melléklet – Adatkezelés korlátozására vonatkozó kérelem

 

Adatkezelés korlátozására vonatkozó kérelem

GDPR18. cikk

Utánpótlás Akadémia KISTEXT

1191 Budapest, Eötvös utca 2.3/9

 

Tisztelt Adatkezelő!

 

Alulírott, ______________________________ (név) személyes adatok jogosultja az Utánpótlás Akadémia KISTEXT, mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) részére a következő

k é r e l m e t

terjesztem elő.

Kérem a T. Adatkezelőt, hogy az Adatkezelő által kezelt alább részletezett személyes adataimra vonatkozóan végzett adatkezelést korlátozza:

Adatkezelés korlátozásával érintett személyes adat Indok (megfelelő jelölendő)
A. Az érintett vitatja a személyes adat pontosságát.

B. Az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését.

C. Az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez és védelméhez.

D. Az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és az adatkezelő jogos indokai elsőbbségének megállapítása szükséges.

 

Kérem T. Adatkezelőt, hogy fenti kérelmemet elbírálni szíveskedjen.

Keltezés: _______________________________

Tisztelettel:

NÉV:

ALÁÍRÁS:

 

10. számú melléklet – Adathordozásra vonatkozó kérelem

 

Adathordozásra vonatkozó kérelem

GDPR 20. cikk

Utánpótlás Akadémia KISTEXT

1191 Budapest, Eötvös utca 2.3/9

 

Tisztelt Adatkezelő!

Alulírott, ______________________________ (név) személyes adatok jogosultja az Utánpótlás Akadémia KISTEXT, mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) részére a következő

k é r e l m e t

terjesztem elő.

Kérem a T. Adatkezelőt, hogy az Adatkezelő által kezelt alább részletezett személyes adataim kiadását adathordozás céljából:

Adathordozással érintett személyes adat Indok (megfelelők jelölendők)
Az adatkezelő a személyes adatot HOZZÁJÁRULÁSOM/SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE alapján kezeli.

Kijelentem, hogy fenti személyes adataim hordozása más személy jogait és szabadságait nem érinti hátrányosan.

Kérem T. Adatkezelőt, hogy fenti kérelmemet elbírálni szíveskedjen, és kért személyes adataimat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban RÉSZEMRE/HARMADIK SZEMÉLY RÉSZÉRE (aláhúzással jelölendő) kiadni szíveskedjen.

Harmadik személy esetén neve, címe, elektronikus levelezési címe: ________________________

_______________________________________________________________________________________________

Keltezés: _______________________________

Tisztelettel:

NÉV:

ALÁÍRÁS:

11. számú melléklet – Tiltakozás

 

Tiltakozás

GDPR 21. cikk

Utánpótlás Akadémia KISTEXT

1191 Budapest, Eötvös utca 2. 3/9

 

Tisztelt Adatkezelő!

Alulírott, ______________________________ (név) személyes adatok jogosultja az Utánpótlás Akadémia KISTEXT, mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) számára ezúttal jelzem, hogy

t i l t a k o z o m

adatkezelő adatkezelése ellen az alábbiak szerint:

Tiltakozással érintett személyes adat Indok (megfelelő jelölendő)
A. Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése.

B. Közvetlen üzletszerzés.

 

Kérem T. Adatkezelőt, hogy fenti kérelmemet elbírálni szíveskedjen, és a kért személyes adatot a fenti indokba megjelölt célból a továbbiakban ne kezelje.

 

Keltezés: _______________________________

Tisztelettel:

NÉV:

ALÁÍRÁS